Warranty

การรับประกัน

➤ รับประกันงานติดตั้ง

บริษัท ไทย เอก ทอง จำกัด รับประกันงานติดตั้งหินสังเคราะห์ ที่เกิดความเสียหายจากการติดตั้ง หรือความบกพร่องทางการติดตั้งของบริษัทฯ ภายในระยะเวลารับประกัน 1 ปี จากวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

➤ รับประกันคุณภาพสินค้า

วัสดุหินสังเคราะห์อะคริลิก 100 % รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า