หินอ่อนเทียม คือ หินที่ประกอบด้วยเศษของหินอ่อน 75% – 90% และ 10% – 24% ของเรซิ่น โพลีเมอร์ (Resin polymer) จากนั้นแต่งสีสังเคราะห์เพื่อทำให้ได้ใกล้เคียงกับหินอ่อนธรรมชาติ

หินสังเคราะห์ลายหินอ่อน คือ หินสังเคราะห์อะคริลิกผสมโพลีเอสเตอร์ คุณสมบัติด้านการใช้งานมีความแตกต่างกับหินสังเคราะห์อะคริลิก 100% บางคุณสมบัติ คือ ไมยืดหยุ่นเท่ากับหินสังเคราะห์อะคริลิกทำให้มีขีดจำกัดในงานดัดโค้ง ขึ้นรูป

นอกจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันแล้ว หินทั้งสองประเภทมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติ ดังนี้

หินอ่อนเทียมหินสังเคราะห์ลายหินอ่อน
มีรูพรุนไม่มีรูพรุน
มีรอยต่อระหว่างหินไม่มีรอยต่อระหว่างหิน
ดูดซึมน้ำและแบคทีเรียไม่ดูดซึมน้ำและแบคทีเรีย
ไม่มีมาตรฐานรับรอง NSF-51ไม่มีมาตรฐานรับรอง มี NSF-51
ไม่มีมาตรฐานการควบคุมการปล่อยสารระเหยของสารเคมี
ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
มีมาตรฐาน Green Guard ที่ควบคุมการปล่อยสารระเหยของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
ความแข็งแรงน้อย แตกง่ายมีความแข็งแรง
ซ่อมไม่ได้ซ่อมได้ เมื่อหินมีการแตกหัก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าหินอ่อนเทียมและหินสังเคราะห์ลายหินอ่อนมีข้อแตกต่างกันหลายประการ แต่ก็ยังมีสิ่งที่เหมือนกันบางประการคือ มีข้อจำกัดในการดัดโค้งและการขึ้นรูปที่เหมือนกัน